Kontakt:

 Syng Gospel v/ Sarah Moshage

Rantzausgade 19B, 2200 København N.

 sarahkmoshage@gmail.com   /   Tlf. 26613006

 CVR 36570024